Hjälp


Sökande

Sökanden är den person eller organisation (till exempel ett företag eller en högskola) som har lämnat in en patentansökning. En ansökning kan ha en eller flera sökande. Sökanden kan också vara uppfinnare .


Det rekommenderade formatet för att söka efter en person som sökande är "Efternamn Förnamn" inom citationstecken. Andra sätt att skriva namnet ger också träffar, eftersom standardoperatorn i fältet är AND, men man kan då drabbas av fler irrelevanta träffar. Man kan också söka med bara ett efternamn.


Det rekommenderade formatet för att söka efter en organisation som sökande är alla ord i namnet inom citationstecken, till exempel "British Aerospace". Andra sätt att skriva namnet ger också träffar, eftersom standardoperatorn i fältet är AND, men man kan då drabbas av fler irrelevanta träffar. Man kan också söka med bara en del av namnet.


Man kan inte använda diakritiska tecken, till exempel accenter och prickar över "ä" och "ö", när man söker i databasen "Worldwide". De är dock tillåtna i databaserna "EP" och "WIPO". För att vara säker på att hitta alla varianter av namn bör man använda alla skrivsätt, till exempel Strom och Stroem i stället för Ström. Dokument som är publicerade med andra skrivtecken, till exempel kyrilliska, grekiska eller japanska, kan inte sökas med hjälp av sökandens namn.


Apostrofer ('), bindestreck (-) and snedstreck (/) är inte tillåtna när man söker i databasen "Worldwide". Använd mellanslag i stället. Apostrofer och bindestreck är dock tillåtna i databaserna "EP" och "WIPO".


Man kan använda operatorn NOT för att utesluta vissa ord i sökfrågan. NOT kan inte placeras först i sökfältet utan måste stå efter en sökterm.


Som standard är färgmarkering av sökord aktiverat. För att avaktivera färgmarkeringen, avmarkera valet "Färgmarkera söktermer" i fliken Inställningar.


När man söker efter en sökandes namn görs sökningen både efter det "ostandardiserade" namnet så som det angavs av sökanden själv och det "standardiserade" namnet som EPO använder.


Det standardiserade namnet (till exempel "Nippon Kogaku KK") visas i resultatlistor och i bibliografiska data, även om det ostandardiserade namnet (till exempel "Nikon") namnet används på det ursprungliga dokumentet. En sökning efter sökanden "Nikon" ger också träffar på ansökningar med sökanden "Nippon Kogaku KK". Om man klickar på plustecknet (+) bredvid sökandens namn i vyn Bibliografiska data så visas en lista över de motsvarande ostandardiserade namnen.


Utrymmet för att visa namn i Träfflistan är begränsat. Om inte alla namn får plats visas en siffra inom parentes, till exempel (+3), som visar hur många ytterligare namn som visas när man går till vyn Bibliografiska data genom att klicka på dokumentets titel.


Patent och patentansökningar kan köpas och säljas. I databasen syns bara namnet på de sökande som lämnade in ansökningen, så det kan vara svårt att få reda på vem som idag äger dem. För EP- och Euro-PCT-dokument kan du få information från det Europeiska patentregistetret .


Om man inte vet om en person är sökande eller uppfinnare kan man använda Smartsearch.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: