Hjälp


Popup med förklaring av klassymboler

Popup med förklaring av klassymboler är inte aktiverat som standard. Man kan aktivera funktionen i fliken Inställningar. Funktionen är tillgänglig i vyerna Bibliografiska data, Träfflista och i Klassökning.


Klassymbolerna på dessa sidor är länkar. Om funktionen är aktiverad och man klickar på en klassymbol visas en popup med information om klassymbolens innebörd och hierarkiska struktur i CPC. Om man klickar på länken "images" visas valda figurer eller ritningar från patentdokument som är klassade med den aktuella klassymbolen. Man kan sedan navigera framåt och bakåt mellan dokumenten med hjälp av pilarna. Om funktionen inte är aktiverad leder länken i stället direkt till CPC-klasslistan.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: