Hjälp


Klassökning

Det tekniska innehållet i patentdokument och patentansökningar identifieras genom klassning. Med hjälp av klasslistor ges klassymboler (till exempel A63B49/02) som motsvarar innehållet. Genom dem kan man söka efter dokument inom ett givet teknikområde.

Sökning med klassymboler har flera fördelar jämfört med sökning med hjälp av ord. Man kan söka efter dokument på olika språk, eftersom klassymbolerna är gemensamma, oberoende av publiceringsspråket och av hur den som har skrivit dokumentet har valt att formulera sig. Klassning möjliggör också sökning av dokument som saknar titel, sammandrag eller annan maskinläsbar text.

Alla dokument har inte klassning i CPC eller IPC. Därför kan det ofta vara bra att göra två sökningar, en med sökord och en med klassymboler.

Beroende på vilken detaljnivå man är intresserad av kan man ge klassymboler på olika nivåer:


 • Klass, t.ex. A63
 • Subklass, t.ex. A63B
 • Huvudgrupp, t.ex. A63B49
 • Subgrupp, t.ex. A63B49/02
 • CPC-subgrupp, t.ex. A63B49/028
 • CPC-subgrupp i 2000-serien, t.ex. A63B2049/0282

Klassymboler kan skrivas in med stora eller små bokstäver, till exempel a64b49 eller A63B49 , eller med en blandning av stora och små bokstäver.

Klassymboler får inte innehålla några mellanslag. Klassymboler skrivs i en del sammanhang med ett mellanslag efter de fyra första tecknen, till exempel A63B 2049/0235. Om man inte tar bort mellanslaget ger sökningen inget resultat.

Man ska inte använda jokertecken i klassymboler, till exempel A63B49* , för att välja alla underordnade grupper. Sökmotorn söker automatiskt efter alla underordnade symboler om man ger symbolen för en klass, subklass eller huvudgrupp. Om man vill söka i alla underordnade grupper till en subgrupp kan man skriva in den med tillägget "/low".

I vyn SmartSearch kan man ge klassymboler med eller utan att ange sökfält. Om man inte anger något sökfält och sökfrågan matchar mönstret för en CPC- eller IPC-symbol kommer sökmotorn att använda det gemensamma sökfältet cl. För att begränsa sökningen till endera CPC eller IPC måste man ange sökfälten cpc eller ipc.


"Combination sets" ("C-sets")

I en del teknikområden är det tillåtet att ge dokument två eller flera länkade klassymboler, som motsvarar separata särdrag. Det kallas ett combination set eller C-set. Om ett dokument har C-sets visas det i vyn Bibliografiska data under "Klassning - Kooperativ (CPC)".

Combination sets kan bara sökas i Smart search , genom att ange sökfältet "cpcc". Man kan ge upp till tio klassymboler. Om man bara ger dem åtskilda av mellanslag kommer kommer sökmotorn att kombinera dem med den booleska operatorn AND. Man kan även kombinera operatorerna AND och OR eller använda närhetsoperatorer.


Vyn Klassökning

Espacenet är integrerat med klasslistorna för det kooperativa patentklassystemet, CPC. Om man vill veta betydelsen av en CPC-symbol, till exempel en som finns på ett intressant dokument, kan man mata in den i sökfältet och klicka på "Sök".


Om man vill veta vilka CPC-symboler som motsvarar ett engelskt sökord kan man skriva in det i sökfältet och klicka på "Sök". Då får man en träfflista som är statistiskt rankad med hjälp av stjärnor. Ju fler stjärnor, desto oftare har klassymbolen använts på dokument som innehåller sökordet. Om man till exempel söker på uttrycket tennis racket visar listan att symbolerna A63B 49/00 och A63B 60/00 troligen är relevanta. Om man klickar på de visade klassymbolerna expanderas deras underordnade grupper.


Om man vill göra en sökning med hjälp av de klassymboler som man har identifierat kan man markera rutan till vänster om symbolen. Den kopieras då till fältet "Valda klassymboler" till vänster om klasslistan. Om man sedan klickar på "Hitta patent" görs en sökning och man får direkt en träfflista med dokument som har den aktuella klassymbolen. Om man i stället klickar på "Kopiera till sökformuläret" visas vyn Avancerad sökning med den valda klassymbolen ifylld. Det är användbart om man vill vill söka med klassymbolen i kombination med andra söktermer, vilket ofta är det mest effektiva sättet.


Det finns flera knappar ovanför CPC-klasslistan som man kan använda för att ställa in hur klasslistan visas:


 • Med hjälp av knapparna med pilar kan man välja om man vill visa klassymbolerna till vänster eller höger om texten i klasslistan.
 • Man kan välja om man vill visa den hierarkiska strukturen med hjälp av prickar eller som en trädstruktur.
 • Med hjälp av de blå/gula knappen "! | i" kan kan välja om noter och varningar ska visas eller inte. Noter ger ofta ytterligare instruktioner om hur klasslistan ska användas. Varningar kan till exempel visa på områden med ofullständig klassning eller områden där CPC avviker från IPC.
 • Med hjälp av den gröna knappen "CPC" kan man välja att markera skillnaderna mellan CPC och IPC genom grön text.
 • Med "kalenderknappen" kan man välja att bara visa delar som uppdaterats mellan de givna datumen.
 • Med knappen "[...]" kan man välja ifall informerande referenser ska visas eller inte.
 • Med knappen "2000" kan man välja om CPC:s indexkoder med huvudgruppnummer över 2000 ska visas eller inte.

Närliggande ämnen: