Hjälp


FAQ - Vanliga frågor

Använd gärna också de situationsanpassade Snabbhjälp-texterna till vänster på sidan för att få svar på vanliga frågor!


Kan man anlita EPO för att göra sökningar?

Nej. Espacenet skapades för att göra det möjligt för användare att själv göra sökningar i patentdokumentationen och ge olika alternativa sökmetoder. Espacenet kan ge en värdefull översikt över teknikens ståndpunkt, men om man behöver en djupgående sökning kan det vara lämpligt att söka hjälp från en expert på patentdokumentation eller anlita en professionell söktjänst .


Kan man söka efter meningar eller sammansatta uttryck?

Ja, man kan söka efter sådana fraser genom att använda citationstecken, till exempel "bicycle frame". Då får man bara träff på dokument som innehåller den exakta frasen.


Vilket språk kan man använda för sina sökfrågor?

I databasen "Worldwide" kan man bara söka på engelska. I databaserna "Worldwide EN", "Worldwide DE" och "Worldwide FR" kan man ställa sökfrågor på engelska, tyska respektive franska. I databasen "SE" kan man söka på svenska. Flera andra EPO-medlemsstater ger tillgång till sökning på sina egna språk på sina nationella Espacenet-tjänster. De kan väljas genom att klicka på "Byt land" upptill på sidan.


Kan man söka i patentdokumentens fulltext?

Ja. I databaserna "Worldwide EN", "Worldwide DE" och "Worldwide FR" kan man söka i hela texten från beskrivningar och patentkrav på engelska, tyska respektive franska. Under de närmaste åren kommer flera EPO-medlemsstater att ge tillgång till fulltextsökning på sina egna språk på sina nationella Espacenet-tjänster. Läs mer ...


Kan man använda apostrofer och bindestreck?

Man kan inte använda apostrofer ('), bindestreck (-) eller snedstreck (/) när man söker i databasen Worldwide. Använd mellanslag i stället. Man kan dock använda apostrofer och bindestreck vid slkningar i databaserna EP och WIPO. Snedstreck kan bara användas i datum och i CPC:s och IPC:s klassymboler.


Kan man använda trunkering eller jokertecken?

Ja, det går att använda jokertecken för att utöka en sökning till att bland annat inkludera pluralformen av ett ord. Det finns tre jokertecken tillgängliga: *, ? och #. Läs mer ...


Kan man söka efter ett datumintervall för publiceringsdatum?

Ja, man kan använda formatet 2000:2005 i vyn Avancerad sökning eller i SmartSearch. Läs mer ...


Kan man söka efter alla dokument som har en speciell landskod?

Ja, om man ger endast landskoden (till exempel SE) i sökfälten "Ansökningsnummer", "Prioritetsnummer" eller "Publiceringsnummer" får man träff på samtliga dokument som har den koden.


Hur fyller jag i ett PCT-ansökningsnummer?

Formatet för PCT-ansökningsnummer i Espacenet är landskoden WO följd av ansökningsåret (fyra siffror), landskoden för landet där ansökningen lämnades in (två bokstäver) och ett femsiffrigt serienummer, det vill säga totalt 13 tecken.

Till exempel ska numret för PCT-ansökningen PCT/IB2007/51010 skrivas in som WO2007IB51010. Om man söker efter PCT/MX2007/000062 ska man skriva in WO2007MX00062 med fem siffror i serienumret, det vill säga utan den första inledande nollan.


Kan man söka efter icke-patentlitteratur (XP-dokument)?

Ja, men bara sådan litteratur som har blivit klassad eller anförd i en granskningsrapport utfärdad av EPO. Man kan inte söka efter XP-dokument med hjälp av författarens namn och man kan inte begränsa en sökning till att bara omfatta XP-dokument. För att söka efter en specifik artikel måste man använda dess referensnummer för NPL i SmartSearch.

Där det är möjligt används DOI-länkar. En DOI (Digital Object Identifier) är ett permanent identifieringsnummer som ges till elektroniska dokument. Om man känner till ett icke-patentdokuments DOI kan man söka efter det genom att skriva fältnamnet "doi=" plus DOI-numret i SmartSearch. Läs mer ...


Vad betyder A1, A2, A3 och B som står efter EP-publiceringsnummer?

De är de vanligaste dokumentkoderna för EP-dokument. Om en europeisk patentansökning publiceras tillsammans med en granskningsrapport kallas den ett A1-dokument. Om den publiceras utan granskningsrapport kallas den A2. Granskningsrapporten som publiceras efter en A2-publicering kallas A3. När ett patent beviljas kallas det ett B-dokument. Läs mer ...


Vad är ett EP-A0-dokument?

När en Euro-PCT-ansökning publiceras och ett motsvarande WO-dokument på något av EPO:s handläggningsspråk redan har publicerats görs ingen ny publicering av EPO, utan ansökningen ges bara ett EP-publiceringsnummer med koden A0.

När man söker efter det numret i databasen Worldwide visas A0-dokumentet i vyn Originaldokument. Det dokumentet anger numret på den motsvarande WO-publiceringen, som man kan hitta under "Även publicerad som:" i vyn Bibliografiska data.


Var kan man hitta en lista över alla dokumentkoder?

En översikt över de dokumentkoder som motsvarar olika publiceringssteg i olika länder finns tillgänglig via denna sida (på engelska).


Varför har en del WO-dokument dokumentkoden B1 trots att originaldokumentet har koden A2 eller A3?

Om patentkraven ändras i en PCT-ansökning publicerar WIPO om dokumentet med den ursprungliga dokumentkoden även för det nya dokumentet. För att hålla isär de olika dokumenten i  databasen använder i stället koden B1.


Varför visas inte en del dokument i träfflistan?

För att undvika duplicerade resultat visas bara ett dokument från varje patentfamilj. Dokumenten som inte visas motsvarar troligen något av de dokument som visas. Om man klickar på ett dokuments titel i Träfflistan öppnas vyn Bibliografiska data, där alla sådana motsvarande dokument visas under rubriken "Även publicerad som".


Varför är en del av valen i menyn till vänster avaktiverade för en del dokument?

Trots att Espacenets databas ständigt utökas med flera länder och med mer fullständig täckning av olika dokumentsamlingar har vi inte tillgång till alla typer av data för alla dokument. Ibland kan till exempel bibliografiska data finnas, men inte fulltext eller ritningar. I sådana fall är dessa alternativ avaktiverade eller dolda. Om det saknade innehållet blir tillgängligt aktiveras valen.


Finns alltid det fullständiga dokumentet i bildformat?

Nej, en del dokument är inte tillgängliga i bildformat. I en del fall kan man dock se ett motsvarande dokument i bildformat. EPO strävar efter att få tillgång till alla publicerade patentansökningar i bildformat.


Varför visas ibland ett sammandrag från ett motsvarande dokument i stället för det aktuella?

Espacenet strävar efter att alltid kunna visa ett engelskspråkigt sammandrag för varje patentfamilj. När ett dokument som påträffas under en sökning inte har ett engelskspråkigt sammandrag visas om möjligt ett engelskspråkigt sammandrag från ett motsvarande dokument. Läs mer ...


När blir sammandrag tillgängliga i databasen?

Sammandrag blir normalt tillgängliga omkring en månad efter publiceringsdagen , men det beror på tillgång och på leveranser från olika patentmyndigheter.


Har alla dokument ett engelskspråkigt sammandrag?

I en del fall har varken titeln eller sammandraget översatts till engelska. Engelskspråkiga sammandrag finns tillgängliga för samtliga dokument som tillhör PCT:s minimidokumentation, och deras motsvarande dokument. Dokument som inte har översatt titel eller sammandrag kan inte sökas med hjälp av sökord, utan måste sökas med hjälp av andra söktermer, till exempel klassning.


Hur kan man se ifall ett patent eller en patentansökning fortfarande är i kraft?

För att få tillgång till information om legal status kan man välja "INPADOC Legal status" från menyn till vänster i vyn Bibliografiska data. Denna information baseras på data som EPO erhåller från olika nationella patentmyndigheter. Om länken "Register" är aktiverad kan man klicka på den för att gå direkt till motsvarande ansökning i det aktuella nationella patentregistret eller motsvarande tjänst, så att man verifiera den legala statusen från källan.

Om man vill vara absolut säker på ett patents legala status rekommenderas att man kontaktar den relevanta patentmyndigheten direkt.


Hur ofta uppdateras informationen om legal status i Espacenet?

Precis som för alla andra patentdatabaser beror tillförlitlighet och uppdatering på de patentmyndigheter som levererar uppgifterna. Leveransfrekvensen för framför allt bibliografiska och legala data kan variera beroende på land och tidsperiod. Läs mer ...


Var kan jag få reda på statusen för europeiska patent och patentansökningar?

Information om legal status (det vill säga var och om ett patent är i kraft) för EP- och euro-PCT-ansökningar finns i Europeiska patentregistret . Där kan man också kan få tillgång till de offentliga delarna av akterna, till exempel dokumentation från beviljandet och eventuella besvär eller invändningar. I det europeiska patentregistret finns också (endast efter patentbeviljandet) djuplänkar till nationella patentregister där man kan få reda på vad som har hänt med ett europeiskt patent i ett speciellt medlemsland. De visas om man väljer "Legal status" i menyn till vänster.

Man kommer till det europeiska patentregistret från Espacenet genom att klicka på "Register" upptill i vyn Bibliografiska data.


Vad innehåller databasen Worldwide?

Databasen Worldwide innehåller information om publicerade patentansökningar från mer än 90 patentmyndigheter. Se sidorna Latest bibliographic coverage och Latest full-text coverage för närmare information (på engelska).

I dokumentet Global Patent Data Coverage (på engelska) finns uppgifter om den tillgängliga informationen av olika typer.

Man bör alltid kolla ifall det finns några luckor i de tillgängliga uppgifterna. Se under Useful tables and statistics (på engelska). Klicka på "Updated weekly" och sedan "Contents and coverage of the DOCDB bibliographic file" för att se de senaste uppdateringarna.


Var kan man hitta adresser till uppfinnare och sökande?

Fullständiga adresser till uppfinnare, sökande och ombud i EP- och euro-PCT-ansökningar finns i det europeiska patentregistret. Klicka på "Register" i vyn Bibliografiska data.


Kan man spara sina sökfrågor?

Ja. Man kan aktivera eller avaktivera frågehistoriken i fliken Inställningar. Antalet sparade frågor är för tillfället begränsat till 50.


Kan man exportera hela träfflistan på en gång?

Nej. Alla listor, till exempel Träfflistan och Min patentlista, kan exporteras till CSV- eller XLS-filer för användning i någon annan applikation. De kan dock bara exporteras sida för sida, 50 dokument som kompakt lista eller 25 dokument som utökad. Läs mer ...


Hur kan man ladda ner dokument?

Man kan ladda ner EP-dokument och WO-dokument på upp till 500 sidor genom att välja vyn Originaldokument, klicka på "Ladda ner" och följa instruktionerna. Om dokumentet är större än 500 sidor visas ett meddelande att dokumentet är för stort. Då är man tvungen att ladda ned det en sida i taget. Läs mer ...


Måste man tillåta cookies på sin dator?

Ja. Annars kan man bara se första sidan i förhandsvisning och bara skriva ut den sidan. Man kan också troligen inte spara spara dokument i Min patentlista. Om din browser är inställd på att blockera cookies måste du ändra inställningarna för den här webbplatsen och starta om igen från Espacenets startsida.


Finns det någon bevakningstjänst så att man kan hålla koll på nya dokument inom ett speciellt teknikområde?

Om man vill få ett meddelande när nya dokument läggs till i databasen kan man prenumerera på en RSS-feed för en träfflista i Espacenet. Läs mer ...


Kan man använda Espacenet för att göra statistik?

Nej. Espacenet kan inte användas för att ladda ner eller analysera data. För det ändamålet rekommenderar vi PATSTAT. Närmare information om patentstatistik finns på EPO:s webbplats (på engelska).