Hjälp


Patentfamiljer

Patent är industriella skyddsrätter som är verksamma i ett eller flera länder. Patent söks ofta på samma uppfinning vid flera olika nationella eller regionala patentmyndigheter eller vid World Intellectual Property Organization (WIPO).


Patentfamiljer och prioriteter

En grupp av olika patentansökningar eller patentdokument som handlar om samma uppfinning och som begär samma prioritet eller prioriteter kallas en patentfamilj. Alla dess "familjemedlemmar" är besläktade med varandra genom en eller flera gemensamma prioritetsansökningar, som har samma prioritetsnummer och tillhörande prioritetsdatum.


Ansökningar i andra länder och på andra språk

Uppfinningar patentsöks ofta i flera länder. Man kan få reda på ifall motsvarande ansökningar har gjorts i andra länder genom att kontrollera en ansöknings patentfamilj. Det gör det möjligt att bevaka den internationella marknaden inom ens affärsområde och hålla sig medveten om innovationer och förändringar i flera olika länder.

Genom patentfamiljen kan man också ofta hitta motsvarande patentdokument på ett andra språk.


Patentfamiljer i det Europeiska Patentregistret

Det finns flera olika definitioner på vad som utgör en patentfamilj. Skillnaderna är dock bara av intresse vid komplexa patentfamiljer, till exempel när flera olika uppsättningar prioritetsansökningar används i olika länder eller när olika bedömningar vid olika patentmyndigheter leder till att patent beviljas med olika skyddsomfång.

I det Europeiska Patentregistret innehåller en patentfamilj alla dokument som direkt eller indirekt (till exempel genom ett tredje dokument) har minst en gemensam prioritet. Denna typ av familj innehåller alltså alltid samtliga dokument som härrör från ansökningar som har begärt prioritet från en given ansökan.


Patentfamiljer i Espacenet

I Espacenet kallas denna omfattande definition av en patentfamilj för en INPADOC-patentfamilj.

I Espacenets andra vyer, till exempel Bibliografiska data, används en smalare definition, som kallas "enkel patentfamilj". En sådan patentfamilj innehåller bara sådana dokument och ansökningar som har exakt samma prioriteter. Ibland kan dessutom djupare analys av olika dokument leda till att vissa prioriteter ignoreras vid byggandet av sådana "enkla familjer".